QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN THEO THÔNG TƯ 58

chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu rút gọn được hướng dẫn bời thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Trường hợp chỉ định thầu rút gọn là gì?

Các trường hợp chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu và khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016 như sau:

  1. Gói thầu cần thực hiện ngay để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; tránh nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu dùng trong trường hợp khẩn cấp để mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh;
  2. Gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật Nhà nước;
  3. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền; gói thầu nghiên cứu, thử nghiệm; hoặc mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
  4. Gói thầu cấp bách cần triển khai ngay để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;…
  5. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ Điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

Các hạn mức gói thầu chỉ định thầu rút gọn

chỉ định thầu rút gọn

Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

  • Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).
  • Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

Theo khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì trường hợp gói thầu có hạn mức như quy định tại Điều 54 Nghị định 63 thì có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo thông tư 58

chỉ định thầu rút gọn

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

Quy trình chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp này như sau:

Bước 1: Bên mời thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được người có thẩm quyền xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm: các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, yêu cầu chất lượng công việc, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

Bước 2: Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

Bước 3: Tiến hành ký kết hợp đồng theo kết quả và các thương thảo đã lựa chọn.

Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15

Trừ gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật Nhà nước, các gói thầu thuộc điểm này được quy định như sau:

  • Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.
  • Các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu. Trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu.
  • Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt và ký hợp đồng dựa trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định.

Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

Bên mời thầu phải căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian, chất lượng công việc cần đạt, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

Cuối cùng ký kết hợp đồng và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

Đối với các gói thầu được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Thông tư 58; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức chỉ định thầu thông thường để bảo đảm Mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện chỉ định thầu thông thường.

Email us

Zalo

0946386565