NGHỊ ĐỊNH LÀ GÌ? PHÂN BIỆT LUẬT – NGHỊ ĐỊNH- NGHỊ QUYẾT – THÔNG TƯ

nghị định là gì

Các vấn để thủ tục pháp lý đất luôn phải tuân thủ đúng với điều lệ ban hành bởi chính phủ thông qua văn bản quy phạm pháp luật – Nghị định. Vậy nghị định là gì? Nghị định do ai ban hành, nó có chức năng gì? 

Nghị định là gì?

 

Nghị định (tiếng anh: Decree) là một loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành, dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh.

Chính phủ ban hành nghị định để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến Pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Nghị định của Chính phủ ban hành có giá trị pháp lý thấp hơn Hiến pháp, luật và pháp lệnh; nhưng cao hơn so với những văn bản quy phạm pháp luật khác từ cấp BỘ đến HĐND và UBND các cấp.

Ví dụ: trong Luật Đất đai 2013 sẽ có một số nghị định do Chính phủ ban hành như:

  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Hiệu lực 03/3/2017)

Dưới Nghị định thường có nhiều thông tư chi tiết hướng dẫn các thủ tục và giải quyết các vấn đề pháp lý…

Chính phủ ban hành nghị định để làm gì?

Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây:

  1. Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, lệnh và quyết định của Chủ tịch nước;
  2. Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ;
  3. Quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  4. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Phân biệt Luật – Nghị định- Nghị quyết – Thông tư

Luật là văn bản có giá trị cao sau Hiến Pháp và do Quốc hội ban hành.

Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định. Nghị quyết là hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Có thể nói thông tư dùng để hướng dẫn nghị định, do cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành.

Trên đây là những thông tin liên quan đến khái niệm nghị định là gì. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề

Email us

Zalo

0946386565